Bản quyền

  1. Innovin Academy tổng hợp tự động các tin tức bằng máy tính. Trong trường hợp này, các trang và bài viết có các đường dẫn trực tiếp tới bản gốc của tin tức hoặc ghi rõ tên cơ quan hoặc trang web của nguồn tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung của các tin tức này.
  2. Đồng thời Innovin Academy cũng đăng tải các bài viết có nội dung mới do chúng tôi tạo ra. Trong trường hợp này, Innovin Academy giữ bản quyền toàn bộ nội dung và tác giả xin chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung do chúng tôi tạo ra và được đăng tải trên trang web này. Ngoại trừ khi có đường dẫn tới bản gốc, hoặc chú thích riêng về tên tác giả hoặc nguồn gốc, tất cả hình ảnh, bài viết, video trên Innovin Academy đều thuộc bản quyền của Innovin Academy.
  3. Khách truy cập không có quyền sử dụng nội dung hoặc các phần nội dung bao gồm cơ sở dữ liệu, các trang ẩn, trang liên kết, code ẩn hoặc các tài sản trí tuệ khác của Innovin Academy vì bất kỳ lý do gì và cho bất kỳ mục đích sử dụng nào. Khi sử dụng một phần hoặc toàn phần nội dung từ Innovin Academy phải ghi rõ nguồn bài viết kèm link trỏ về trang web này.
  4. Không sử dụng nội dung tại Innovin Academy để thương mại hóa. Trừ khi có hợp đồng với nội dung ngược lại bằng văn bản với Innovin Academy, khách truy cập, người xem, người đăng ký, hoặc khách hàng sẽ không có quyền sử dụng thông tin trên trang web này cho mục đích thương mại; họ không có quyền truyền phát, sao chép, lưu trữ, in ấn, bán hoặc xuất bản bất kỳ phần nào trong nội dung của trang web.
  5. Bằng việc đọc nội dung của Innovin Academy, bạn đồng ý với điều kiện này và thừa nhận bất kỳ việc sử dụng không được phép nào đều là trái pháp luật và bạn có thể phải chịu xử phạt hành chính hoặc hình sự. Nếu ai vi phạm việc sao chép nội dung mà không liên hệ với tác giả, Innovin Academy sẽ báo cáo cho Google và việc vi phạm bản quyền này sẽ phải nhận hậu quả thích đáng. Google dựa trên thời gian đăng bài và nhiều yếu tố khác để nhận diện đâu là bài gốc và đâu là bài vi phạm bản quyền hoặc nếu nghiệm trọng Innovin Academy có quyền gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo pháp luật.
%d bloggers like this: