Sóng cứ vỗ và con thuyền cứ đi – Thơ Cao La Tứ Hải

Sóng cứ vỗ và con thuyền cứ đi
Có bến đỗ là tương lai có chỗ
Hàng dừa cong bờ cát cong đâu dễ
Thuyền cô đơn dù sóng vỗ về

Bến chài cửa sông sóng cong như thể
Chẳng biết thưa đông không kể bi hài
Biển không cá sao vẫn tanh là thế
Cá lên thuyền sao mắt chẳng nguôi ngoai

Sóng cứ vỗ và con thuyền đi mãi
Một đảo xanh có nắng và người

Nha Trang, 27/3/2020
Cao La Tứ Hải

Tags: , , , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: