Mùa mơ

Mùa mơ
lá liệng nghiêng hồ
anh với …
vời vợi bờ em xa …

Mùa mơ
trăng lung loang gió
lơi rơi ơi … giếng mộng
thăm thẳm vỗ về tiếng ếch uôm nhau

Mùa mơ tơ biếc tiệc màu
Thở da diết thở động nhau vô vàn


11/2008

Cao La Tứ Hải

Tags: ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: