Chuyến xích lô thời gian

Mất bao nhiêu tiền để có thể trả cho một chuyến xích lô trở về ngày xưa nhỉ?

Tags: ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: