Đối thoại với gần 500 câu hỏi của sinh viên

image

Trả lời gần 500 câu hỏi của sinh viên từ các cuộc họp lớp và trực tiếp tại hội trường.
Từ chuyện vận hành chương trình đào tạo cho tới chuyện … diệt chuột.
Sinh viên đang là trung tâm nhưng trung tâm là như thế nào thì không phải ai cũng nhận thức đúng.

Tags: , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: