Kể cả ngoài đảo xa, đi đâu cũng gặp người láng giềng đông như … hotgirl

image

Tags: , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: